Alt常用特殊符號表

常用特殊符號輸入方法,Alt常用特殊符號表

使用方法,按住Alt+數字,即可所得對應符號

Alt+0161 ?

Alt+0162 ¢

Alt+0163 £

Alt+0164 ¤

Alt+0165 ¥

ALT+41467 ←

Alt+43081 ↖ 

Alt+43082 ↗  

Alt+43083 ↘ 

Alt+43084 ↙

Alt+0166 |

Alt+0167 §

Alt+0168 ¨

Alt+0169 ?

Alt+0170 a

Alt+0171 ?

Alt+0172 ?

Alt+0173 ?

Alt+0174 ?

Alt+0175 ˉ

Alt+0176 °

Alt+0177 ±

Alt+0178 2

Alt+0179 3

Alt+0180 ′

Alt+0181 μ

Alt+0182 ?

Alt+0183 ?

Alt+0184 ?

Alt+41450 £

Alt+41451 ‰

Alt+41452 §

Alt+41453 №

Alt+41454 ☆

Alt+41455 ★

Alt+41456 ○

Alt+41457 ●

Alt+41458 ◎

Alt+41459 ◇

Alt+41460 ◆

Alt+41461 □

Alt+41462 ■

Alt+41463 △

Alt+41449 ¢

Alt+41448 ¤

Alt+41447 $

Alt+41446 ℃

Alt+41445 ″

Alt+41444 ′

Alt+41443 °

Alt+41442 ♀

Alt+41441 ♂

Alt+41440 ∴

Alt+41439 ∵

Alt+41438 ∞

Alt+41437 ≥

Alt+41436 ≤

Alt+41435 ≯

Alt+41434 ≮

Alt+41433 ≠

Alt+41432 ∝

Alt+41431 ∽

Alt+41430 ≈

Alt+47 /

Alt+42 *

Alt+45 -

Alt+43 +

Alt+41409 ×

Alt+41420 √

Alt+0128 €

Alt+0192 à

Alt+0191 ?

Alt+0190 ?

Alt+0189 ?

Alt+0188 ?

Alt+0187 ?

Alt+0186 o

Alt+0185 1

想要跟多更全的ALT輸入符號一覽表,請下載:

ALT+數字大全.doc


人氣: 23
河北排列七哪天开奖